Általános szerződési feltételeink minden Megrendelőnkre vonatkozik, akkor is, ha nem készül papír formátumú, kinyomtatott, aláírt szerződés. A megrendelés leadásakor az itt leírt Általános Szerződési Feltételeket elfogadottnak tekintjük mindkét fél részéről. Az ÁSZF nem ismerete nem mentesíti a feleket annak betartása alól.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban: ÁSZF)

1. Az ÁSZF az általunk kiállított árajánlatok vagy tőlünk kapott árlisták alapján létrejövő megrendelésekre, így szerződésekre alkalmazandóak annak visszavonásig. A végleges, elfogadott árajánlatok, árlisták a szerződés mellékletét képezik, anélkül a szerződés érvényét veszíti. Vállalkozót az ajánlati kötöttség tartalma alatt is megilleti a műszaki változtatások joga, ha ez a szerződés tárgyának végeredményét nem befolyásolja.

1.1 Vállalkozó a megrendeléseket csak írásban fogadja el, szóbeli megrendelésnek nincs helye. A megrendelésben hivatkozni kell a Vállalkozó által kiadott árajánlatra, árlistára, amely nélkül Vállalkozó a megrendelést nem igazolja vissza, nem tekinti megrendeltnek. A visszaigazolás minden esetben írásban történik.

1.2 Reklámdekorációk alapanyagai közül nem minden található meg raktárunkban, így nem minden esetben tudjuk a megrendelés feldolgozását, legyártását megkezdeni. Az alapanyag beérkezése 1-2 munkanap, legfeljebb 3 hét.

1.3 Minden tőlünk megrendelt munkát az online (weboldal, social média felületek, névjegy aláírás, stb.) és nyomtatott marketing anyagainkban is referenciaként feltüntetjük, kivéve, ha a Megrendelő megrendelés visszaigazolását megelőzően nyilatkozik annak okáról, hogy miért nem használhatjuk.

1.4 Az adott megrendelés teljesítési határidejére vonatkozó szerződés azon a napon jön létre, amelyen Vállalkozó a megrendelést visszaigazolja.

1.5 Amennyiben a Vállalkozó által kiadott árajánlatban foglaltak a jelen ÁSZF-től eltérnek, az ajánlatban, árlistában, megrendelésben illetve megrendelés visszaigazolásban foglaltak az irányadók. A megrendelés leadásának menete alatt nem szabályozott kérdésekben a jelen ÁSZF tételei alkalmazandóak.

1.6 A szerződés létrejöttét követően Megrendelő az általa igényelt változtatásokat vagy a szerződéstől eltérő egyéb Megrendelő általi utasításokat köteles írásban közölni Vállalkozóval, amelyeket Vállalkozó csak akkor köteles végrehajtani, ha a jelzett változtatásokat és utasításokat Vállalkozó írásban elfogadta.

2. Anyagleadás

2.1 Megrendelő a megrendelt nyomdai munkák elvégzéséhez szükséges grafikai anyagokat feldolgozásra alkalmas állapotban, egyértelmű nyomdai és írásbeli utasításokkal ellátva, legkésőbb a kikötött anyagleadási határidő napján 14.00 óráig köteles imprimatúraként, compozit pdf file formátumban, oldalanként 3 mm kifutóval, CMYK színkódban leadni Vállalkozónak.

Amennyiben nem nyomdakész anyagot kapunk, úgy Vállalkozó a megállapodott összegen felüli, további nyomdai előkészítési díjat számolhat fel. Ha a kivitelezés módja megköveteli (pl. szitanyomás, tampon, betűvágás, habvágás), Vállalkozó ettől eltérő formátumot is kérhet Megrendelőtől vagy annak grafikusától, amit köteles minden esetben írásban jelezni a Megrendelő felé.

Megrendelő kérhet Vállalkozótól proofot, amely a végleges gyártás megkezdését megelőzően Megrendelő által kerül elfogadásra a végleges gyártás megkönnyítésekép. A proof lényege a nyomdai anyag ellenőrzése nyomtatásban (grafika, színek, alapanyag). Proof hiányában színbeli és alapanyagbeli reklamációt nem fogadunk el, Proofot vagy a Megrendelő adja át a Vállalkozónak, amelyhez igazodnia kell Vállalkozónak vagy a Vállalkozó készít a Megrendelő kérésére. Pantone színek esetében, írásban az anyagleadással egyidőben a Megrendelő köteles a Vállalkozót tájékoztatni a Pantone színről. Kapott grafikai anyag esetében a Megrendelő nem vállal felelősséget sem színbeli, sem grafikai, sem szövegbeli, sem méretbeli, sem nyomdai előkészítési hibák esetében.

2.2 Kapott grafikai anyag esetében a Vállalkozó változtatás nélkül nyomtatja ki a kapott anyagot (pl. helyesírási hibák ellenőrzése nélkül), abból nyomtatás esetén TIFF formátumot, vágás esetén eps formátumot készítve. Megrendelő írásban kérheti az átadott anyagok ellenőrzését, amelyet Vállalkozó mennyiségtől függően, külön ellenérték fejében, egyedi megállapodás alapján teljesíti.

2.3 Vállalkozó a megrendeléstől illetve a megrendelés visszaigazolástól felmerülő eltérő, előre nem kiszámítható egyéb munkák esetén (Például a Megrendelő által leadott adatok a helyszíni kihelyezéskor eltérőek, a leadott adatok hamisak, a legyártott nyomdai anyagok hibásak.) az esetleges többletköltségekről vagy pótmunkákról Vállalkozó köteles 48 órán belül írásban értesíteni Megrendelőt. Amennyiben a felek a többletköltségekben/pótmunkákban nem tudnak írásban megállapodni, Megrendelő a szerződéstől elállhat, ebben az esetben azonban köteles megtéríteni a Vállalkozónak a teljesítéssel összefüggésben addig a pillanatig felmerült költségeit. A többletköltségekkel járó kivitelezést Vállalkozó kizárólag a Megrendelő írásbeli hozzájárulásával kezdi meg.

2.4 A Megrendelő hiányos, hibás (pl. sérült PDF-állomány), vagy késedelmes grafikai anyag leadása esetén a megállapodott teljesítési határidő a késedelemnek megfelelő mértékben meghosszabbodik, és a Megrendelő késedelme a Vállalkozó egyidejű késedelmét kizárja. 48 órát meghaladó anyagleadási késedelem esetén Vállalkozó jogosulttá válik a szerződéstől való elállásra. Ebben az esetben Megrendelő köteles Vállalkozónak a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeit megtéríteni.

2.5 Megrendelő által leadott grafikai anyagokat, ha azok tárolását megrendeléskor írásban külön nem kérte, a Vállalkozó 1 évig tárolja szerverén, ezen időszak elteltét követően automatikusan megsemmisíti vagy kérés esetén meghosszabbítja.

3. Vállalkozó által készített grafika

3.1 Vállalkozó vagy annak alvállalkozói által készített grafika bármilyen felhasználásához a Vállalkozó írásbeli hozzájárulása szükséges. Amennyiben a Vállalkozó által készített grafika teljesíti az önálló, eredeti mű feltételeit, szerzői jogi védelemben is részesül.

3.2 A technikai költség sok esetben (pl. egyedi maszk) tartalmazza a látványterv elkészítését is, küldött grafikák alapján. Ennek módosítására háromszor van lehetőség, ezután a módosításból eredő többletköltséget külön megállapodás alapján számolja fel Vállalkozó!

3.3 Grafikai tervezési munkák megrendelése esetében, a megrendeléssel egy időben Megrendelő köteles minden grafikai anyagot egyben átadni, (vektoros logó, szövegek, képek, stb.) amennyiben az a munkához szükséges. A megállapodott ár tartalmazza a grafika háromszori módosítását, a további módosításokhoz külön grafikai megállapodás szükséges.

3.4 Minden esetben a Megrendelő vállalja a felelősséget az általa küldött vagy jóváhagyott szövegek és képek eredetiségéért és hibáiért.

3.5 Amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő megrendelésére grafikát készít, kizárólag a Megrendelő írásbeli jóváhagyását követően kezdi el annak tervezését és gyártja le ezekkel a grafikákkal ellátott reklámanyagokat. A teljesítési határidő a Megrendelő jelen pont szerinti írásbeli jóváhagyásának napjától számítódik.

4. Dekoráció kihelyezés:

4.1 Dekoráció kihelyezés esetében a dekorálandó felületet dekorálásra alkalmas módon kell a Vállalkozónak átadni. Különösen autók esetében a tisztaság fokozott követelmény.

4.2 Amennyiben a dekorálandó felület nem megfelelő tisztaságú (pl. sár, pókháló, régi matrica maradványok, ragasztó foltok stb.) és erről Vállalkozót előre nem tájékoztatta a Megrendelő, ezért a dekorálási munka nem kezdhető meg, a Vállalkozó jogosult saját döntése szerint a teljesítést megtagadni a 2.3-as pontnak megfelelően vagy maga elvégezni a tisztítást. A tisztítási munkákkal felmerülő többletköltséget/pótdíjat a Megrendelővel a takarítási munka megkezdése előtt Vállalkozó szóban közli, majd később írásban megerősíti. Megrendelő az itt kialkudott árat nem köteles elfogadni, a megrendelés teljesítése azonban ettől fogva Vállalkozó részéről lehetetlenné válik. Ebben az esetben, ha Megrendelő lehetetlenné teszi a munka kivitelezését, a Vállalkozó addig felmerült költségeit a Megrendelő köteles megtéríteni. Amennyiben a szakemberek megérkeztekor a felület nem dekorálható és annak tisztításáért a Vállalkozó által ajánlott árat Megrendelő nem fogadja el, a Megrendelő általi tisztítás befejezéséig a várakozási időt dekorálási óradíjban számlázzuk ki, amely 5.000 Ft/Fő + Áfa.

4.3 Ha a helyszínen a parkolás nem megoldott, akkor a parkolási költséget cégünk továbbszámlázza a Megrendelőnek.

4.4 A felek által megállapodott díjon felül Vállalkozó jogosult érvényesíteni a visszaigazolásában leírt anyagoktól, helyszíni körülményektől és technológiáktól a Megrendelő által kért eltérő kivitelezésre vonatkozó, vagy egyéb Megrendelői módosítási igények teljesítéséből származó többletköltségeket.

4.5 Amennyiben egy dekorációt nem a Vállalkozó installál, de Vállalkozó gyártotta le (autódekoráció, kirakat, tábla…) a termékért és a termék kihelyezéséért a kivitelezésért felelős cég vállalja a felelősséget.

5. Vállalkozó kötelezettsége

5.1 A Vállalkozó a megrendelt terméket az imprimatúra és a jóváhagyott etalon szerinti minőségben köteles előállítani.

5.2 A Vállalkozó saját hatáskörén belül dönthet arról, hogy digitálisan, ofszet technológiával vagy más nyomdai eljárással kívánja a megrendelt anyagot nyomtatni vagy logózni és erről tájékoztatja Megrendelőt is. Vállalkozó minden esetben az általa legjobbnak vélt gyártási technológiát ajánlja fel Megrendelőnek, a kivitelezés módjáról azonban Megrendelő köteles dönteni.

5.3 Az ajánlatban meghatározott teljesítési határidő a hibátlan grafikai anyag leadása és a látványterv jóváhagyása után számítódik.

5.4 A Vállalkozó az alvállalkozója által szállított hibás termékért szavatossági felelősségét kizárja.

5.5 Az átadott termék vagy elkészült munka nem rendeltetésszerű használatából, nem megfelelő karbantartásából, tisztításából eredő károkért a Vállalkozót felelősség nem terheli és a garanciát elveszti.

5.6 A megrendelt termékeket, amennyiben a Megrendelő 3 napon belül nem szállítja el, Vállalkozó ezt a termék elkészülési napjával kiszámlázhatja. Vállalkozó díjmentesen 3 hónapig tárolja a termékeket, 3 hónap letelte után megsemmisíti, vagy amennyiben használható termék (pl. logós toll, póló…) a Vállalkozó saját belátása szerint alapítványoknak adományozhatja vagy felhasználhatja referenciaként.

6. Vállalkozói díj (ár), fizetési feltételek

6.1 Vállalkozó Megrendelő részére a megállapodásuk szerint számlát vagy díjbekérőt állít ki, amely alapján Megrendelő fizet!

6.1.1 Az első 3 megrendelésnél minden esetben a kiállított díjbekérő számla teljes ellenértékének beérkezte után kezdjük meg mind a grafikai, mind a gyártási munkákat.

6.1.2 A 4. megrendelés után 50% előleg befizetése után indíjuk csak a gyártást. A végszámla fizetése, ha a felek egyéb módon nem rendelkeznek, 8 napos átutalással történik. Késedelmes fizetés esetén, újra kezdődik az első 3 megrendelés számolása.

6.1.3. Az árak az árajánlatban vagy árlistában szereplő mennyiségre, alapanyagra és kivitelre vonatkoznak. Az ajánlataink 30 napig érvényesek.

6.2 A felek által megállapodott díjon felül a Vállalkozó jogosult érvényesíteni a visszaigazolásában leírt anyagoktól és technológiáktól a Megrendelő által kért eltérő kiviteli módra vonatkozó, vagy egyéb Megrendelői módosítási igények teljesítéséből származó – a fenti 2.3 pont szerint megállapodott – többletköltségeket/pótdíjakat.

6.3 A Vállalkozó a határidőre elvégzett munkát köteles 3 munkanapig díjmentesen tárolni, az elkészült grafikákat megőrizni. A szerződésben meghatározott teljesítési határidő lejártát követően a Megrendelő 3 munkanapon belül köteles átvenni a terméket, grafikát. A fizetési kötelezettség a határidőben át nem vett teljesítések esetében is terheli a Megrendelőt.

6.4 A Vállalkozó jogosult érvényesíteni mindazon kárát, amely abból eredt, hogy Megrendelő az együttműködési kötelezettségének nem, vagy nem megfelelően vagy csak részben tett eleget.

6.5 Amennyiben Vállalkozó általi megrendelés visszaigazolásában több részteljesítési határidő szerepel, ezen időpontok mindegyike önálló teljesítési határidőnek minősül, a szolgáltatás osztható szolgáltatásnak minősül, és erről részszámla állítható ki.

6.6 A Vállalkozó, mint termékdíj-fizetési kötelezett a vállalkozói díj mellett a mindenkor hatályos Ktdt. tv. által előírt termékdíj megállapítására és számlázására jogosult. Megrendelő legkésőbb a megrendelés napjáig írásbeli nyilatkozatot köteles tenni a megrendelt kiadvány Ktdt. tv. 2.§.26. pontja alapján. Megrendelő a nyilatkozatot bélyegzővel köteles ellátni, amely egyben a nyilatkozatot aláíró munkatárs nyilatkozattételi jogosultságát igazolja, jelen nyilatkozattétel a megrendelés visszaigazolásával egyenértékű. A bélyegzővel ellátott Környezetvédelmi termékdíjra vonatkozó nyilatkozatot Vállalkozó érvényes nyilatkozatnak tekinti. Az árajánlat nem tartalmazza a környezetvédelmi termékdíjat, nyomdai termékek esetén! A termékdíj, reklámhordozó: 85 Ft/kg + Áfa, Csomagolóeszköz: 19 Ft/kg + Áfa, Irodai papír: 19 Ft/kg + Áfa, amely összeg a végszámlában kerül feltüntetésre!

6.7 A vállalkozót a vállalkozói díj és költségek biztosítására zálogjog illeti meg a Megrendelő azon vagyontárgyain amelyek a szerződés következtében kerültek a birtokába.

6.8 Amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő részére marketing ötletet dolgoz ki és a Megrendelő a kidolgozott ötlet alapján a Vállalkozót bízza meg az adott promóció lebonyolításával, a Vállalkozó az ötlet kidolgozásáért díjat nem számít fel, ellenkező esetben a Vállalkozó az ötlet kidolgozásért 50.000 Ft + Áfa díjat számít fel.

7. Reklamáció

7.1 A Megrendelő esetleges minőségi kifogását köteles a munka átadás-átvételtől számított 48 órán belül írásban közölni Vállalkozóval. Megrendelő a kifogás kivizsgálása érdekében köteles az átvett termékeket Vállalkozó rendelkezésére bocsátani, a dekorált területre bejárást engedélyezni és a reklamációval kapcsolatos minden információt, adatot részletesen megadni. Amennyiben a Megrendelő minőségi kifogása helyt álló, Vállalkozó a hibás termékek megvizsgálásától számított 48 órán belül köteles írásban nyilatkozni a hiba keletkezésének okáról és annak elhárítási módjáról. Ha a Megrendelő árleszállítást kér, az árleszállítási igénynek arányosnak kell lennie a hiba mértékével, amelyet
Vállalkozó állapít meg a felmérés után.

7.2 Ha a kifogásolt termékeket a Vállalkozó nem tudja megvizsgálni, a Vállalkozó nem fogad el azzal kapcsolatban reklamációt.

7.3 Minőségbeli, grafikai, méretbeli, színbeli reklamációt a Vállalkozó nem fogad el olyan egyedi termékek esetén, amelyekhez Megrendelő biztosított alapanyagot. Proof és pantone szín hiányában vagy nem megfelelően leadott nyomdai grafika esetén Vállalkozó színbeli reklamációt nem fogad el nyomdai anyagoknál.

7.4 Amennyiben Megrendelő szeretné a terméket megrendelés előtt megtekinteni, proofot vagy mintadarabot kérhet. Vállalkozó a mintát minden esetben nyomtatás nélkül vagy régi megrendelésből maradt termékkel tudja biztosítani, nagyobb megrendelés esetén maximum 1 nm alapanyag megnyomtatásával, amelyről Vállalkozó dönt, hogy ellenértékért cserében készíti-e el. Amennyiben Vállalkozó raktárában nincs mintadarab, azt Vállalkozó külön berendeli a beszállítótól, amely költségét a Megrendelő fizeti.

7.5 Megrendelő által küldött vagy Vállalkozó által készített és Megrendelő által jóváhagyott grafikai anyag esetében semmilyen tartalmi (pl. elírás), méretbeli reklamációt nem fogad el a Vállalkozó. Proof vagy anton szín hiánya esetén színbeli reklamációval sem élhet Megrendelő.

7.6 Amennyiben a Megrendelő általi más beszerzésből érkezik hozzánk a nyomdai alapanyag vagy a logózandó termék, sem a termékért, sem a nyomatért, sem az alapanyagért nem tudunk felelősséget vállalni. Ismeretlen, számunkra bevizsgálatlan, hozott termék minden esetben a Megrendelő felelőssége.

8. Lemondás

8.1 A megrendelési visszaigazolás megküldése után a Vállalkozó minden esetben az alvállalkozóktól az alapanyagokat megrendeli, ha az nincs neki raktárkészleten és a gépeket lefoglalja a szükséges gyártási időre. Így a megrendelés visszaigazolás után megrendelés lemondása esetén a Megrendelő köteles a Vállalkozónak megtéríteni az addig felmerült költségeit.

8.2 Megrendelő minden fázisban lemondhatja a megrendelt munkát, azonban a Vállalkozó részére a munkával kapcsolatban addig felmerült költségeket köteles megfizetni Vállalkozónak.

9. Szállítás és helyszíni kiszállás

9.1 A Megrendelő köteles szabályszerű parkoló helyet vagy/és rakodási helyet biztosítani a teherautó számára a rakodás vagy a dekorálás teljes időintervallumára.

9.2 A Vállalkozó legfeljebb 500 kg súlyú termék szállítását vállalja, ami max. 1 raklapnyi vagy 1,5 méter magas és 1*1 méter alapterületű. Raklapos szállítás esetén a raklapos kiemeléséről a Megrendelő gondoskodik.

9.3 A szállítás a rakodást nem tartalmazza, különös tekintettel emeleti szállításokra. Munkavédelmi szempontból a gépkocsivezető a gépjárművet nem hagyhatja el.

9.4 A behajtási engedélyt igénylő helyszíneken, az engedélyt a Megrendelő biztosítja, minimum a szállítás előtti nap 14 óráig.

9.5 Raklapos szállítás esetén csere raklapot biztosít a Megrendelő, ellenkező esetben a helyszínen maradt raklapot kiszámlázza a Vállalkozó.

9.6 Nettó 100.000 Ft megrendelés fölött a budapesti szállítás ingyenes. Nettó 100.000 Ft megrendelés alatt a budapesti szállítás egyedi megállapodás alapján történik, valamint vidéki helyszínre is egyedi megállapodás szerint szállítunk.

9.7 A Vállalkozó a szállítás teljesítésével harmadik személyt („Szállító” GLS, DPD…) bízhat meg. Amennyiben az elkészült termék a Szállító érdekkörében felmerült okból sérül meg, azért a Vállalkozó felelősséget nem vállal. A Megrendelő igényét a Szállítóval szemben közvetlenül érvényesítheti.

9.8 Vállalkozó a helyszíni dekorációk kivitelezésekor létrákat, állványokat, nehéz termékeket, eszközöket, szerszámokat helyez el a helyszínen. Megrendelő köteles biztosítani a dekorálandó felület elérhetőségét, annak elkerítését vagy lezárását biztonsági okokból.

10. Termékfelelősség

10.1 Hibás termék vagy alapanyag esetén a termékért a termék gyártója – és nem a Vállalkozó – tartozik termékfelelősséggel a Ptk. szabályai szerint.

11. Vegyes rendelkezések

11.1 Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatos egyéb nyilatkozataikat egymással írásbeli formában közlik. Felek írásbeli formának minősítik az e-mailen közölt nyilatkozatot is, kivéve ha alappal feltételezhető, hogy az e-mail tényleges küldője nem azonos a feltételezett küldő személyével.

11.2 Felek a másik félhez postán továbbított ajánlott küldeményeiket a feladástól számított 5. naptári napon belül kézbesítettnek tekintik.

11.3 A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Budapest, 2020. 08. 27.